Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 618 jobs
  One Real Estate Co., Ltd.'s banner
  One Real Estate Co., Ltd.'s logo
  WattanaTHB 16K - 30K /month
  • งานเอกสารอื่นๆ และงานธุรการ
  • ยืดหยุ่นในการทำงาน กระตือรือร้น
  • ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน บัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ต้นทุน ภาษี 1 ปี+
  • งานบัญชีต้นทุน (ธุรกิจร้านอาหาร และ QSR)
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo

  Accounting Manager

  Central Restaurants Group (CRG)
  Bangrak
  • จบการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สายบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารระดับบังคับบัญชา 3 ปี
  Promthong group Co., Ltd.'s banner
  Promthong group Co., Ltd.'s logo
  RajtheveeTHB 16K - 20K /month
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเเละการเงิน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี
  Next