Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 156 jobs
  CMO Public Company Limited's banner
  CMO Public Company Limited's logo
  Beungkum
  • จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้มาตรฐานรายงานทางการเงิน PAEs
  • มีประสบการณ์ด้านการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานบัญชีบริหาร
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ใช้ Excel และ Power Point เป็นอย่างดี
  Next