Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 398 jobs
  Shera Public Company Limited's banner
  Shera Public Company Limited's logo
  Bangkor-laem
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านงานบัญชีเจ้าหนี้
  • มีความรู้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  Srithai Superware Public Company Limited's banner

  Accounting Manager

  Srithai Superware Public Company Limited
  Ratburana
  • เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน, ERP ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  Singer Thailand Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
  • ยื่นภาษี ภงด.3,53/ย้อนภาษี ภพ.30 จัดทํางบประมาณ
  • รายงานผลประกอบการประจำเดือน/บทวิเคราะห์ทางการเงิน
  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  ธุรการการเงิน รับนักศึกษาจบใหม่!!!

  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  Yannawa
  • จบปริญญาตรี บัญชี หรือ การเงิน
  • รับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  Winner Group Enterprise Public Company Limited's banner
  Winner Group Enterprise Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • Cost Accounting
  • มีทักษะในการวางแผนงาน การบริหารจัดการงาน
  • มีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีต้นทุน
  Next