Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 504 jobs
  Flowaccount Co., Ltd.'s banner
  Flowaccount Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 25K - 45K /month
  • ปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชี มากกว่า 1 ปี
  • มีความรู้ความสามารถ ด้านบัญชีและภาษี
  SONITE INNOVATIVE SURFACES CO., LTD.'s logo
  Wangthonglang
  • สามารถใช้โปรแกรม Formula ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถปิดงบดุลได้
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Next