Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 33 jobs
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  Jasmine International Public Company Limited's banner
  Jasmine International Public Company Limited's logo
  Prakket
  • การจัดทำใบแจ้งหนี้ และส่งถึงลูกค้า (Billing)
  • รับชำระหนี้/ติดตามหนี้ ดูแลเรื่องช่องทางการรับชำระ
  • พนักงานประจำ, ทำงานจันทร์ - ศุกร์
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี บัญชี หรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 1 ปี
  • เคยใช้ SAP-ECC6.0 หรือ SAP-B1 v.10
  Next