Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบภายในและวิเคราะห์ระบบการปฎิบัติ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
  • มีมีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินรวม