• จบปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • สามารถทำงานอยู่ในดอยแม่สลอง
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2 years’ experience in cost accounting
 • Can work under pressure and very tide deadlines

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชีภาษีซื้อ/ขาย
 • จัดทำ/ตรวจสอบ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.1/3/53
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for day-to-day functioning of office
 • Support and prepare accounting documents
 • Handle AP, AR and expense

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or related fields
 • English over communicate level
 • Having experience 5 years of working in accounting

29-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติเชิงบวก
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีม

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • standard costing and pricing
 • tandard cost roll up and validate cost accuracy
 • Calculate and provide standard recommended prices

28-May-20

 

Applied
 • จัดทำบัญชีต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย
 • ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร

26-May-20

 

Applied