Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  Pongrawe Co., Ltd.'s banner
  Pongrawe Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • ประจำสาขาเชียงใหม่
  • มีประสบการณ์ผ่านงานบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจโลจิสติกส์ อย่างน้อย 3-5 ปี
  Prem Tinsulanonda International School's logo
  Chiang MaiTHB 55K - 69,999 /month
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับผู้จัดการ 5 ปี
  • มีภาวะผู้นำสูง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน