Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 681 jobs
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s banner
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s logo
  BangrakTHB 30K - 44,999 /month
  • ประสบการณ์ด้านงานการเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถทำงบการเงิน บัญชี และบริหารเงินงบประมาณได้
  • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงานสูง
  Pipatanasin Co.,Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ในสายงานบัญชีและบัญชีเจ้าหนี้
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ โดยเฉพาะ SAP B1
  Next