Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 389 jobs
  Meta Corporation Public Company Limited's banner
  Meta Corporation Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Meta Corporation Public Company Limited's banner
  Meta Corporation Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี / การเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ตรวจสอบและอนุมัติรายการปรุบปรุงบัญชี
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Accounting Auditor/เจ้าหน้าที่บริหาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s banner
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • บัญชีการเงิน,บัญชีต้นทุน,การเงิน
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
  • ประสบการณ์ผ่านงานด้านธุรกิจยานยนต์
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's banner
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's logo
  Jatuchak
  • จบปริญญาตรีในสาขาบัญชี, การเงิน หรือด้านอื่นๆ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในตำแหน่งบัญชี
  • มีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชี งบการเงิน และภาษี
  UNION BUTTON CORP.,LTD.'s banner
  UNION BUTTON CORP.,LTD.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในสำนักงานบัญชีอย่างน้อย 5ปี
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • มีความกระตือรือร้น และการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
  Next