• ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  • ประสบการณ์ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์รีทอร์ทเพ้าซ์
  • มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?