• จัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
  • ด้านอาหารและโภชนาการ
  • ทักษะการสื่อสาร

11-Nov-19

 

Applied
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Bakery
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

11-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?