• Above 30 Years old.
 • Bachelor’s Degree in Science .
 • 3 - 5 years experienced.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science
 • Experienced from Food, Feed, Chemical
 • Fast learner with good analytical skill

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience
 • Great command of English communication skill
 • Development opportunity

12-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปี

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.