• At least 0-3 years’ experience in Regulatory
 • Good command of English
 • Salary17k-30k

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Food Science or other related
 • At least 7 years working experience in Food Indust
 • Good command of spoken and written English

23-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 35 - 45 years old.
 • Minimum of 7 years product development / R&D
 • Possess strong business acumen.

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Food Science ,related field.
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • understanding of laws,regulations food products

23-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการขายและบริหารงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้

22-Aug-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านทางฝ่ายผลิตมา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ HACCP,GMP

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก
 • สอนงานและอบรมพนักงานในแผนก

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • จัดทำเอกสารระบบ GMP อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, aged 30 - 40 years old
 • Master’s Degree in Food Science, Pharmaceutical
 • Good understanding of food & drug compliance

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 38 – 48 years
 • degree or higher, preferably in Business Admin
 • 10 years of work experience in food & beverage

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of ISO,BRC, GMP and HACCP.
 • Bachelor's Degree or in Food Sciences
 • Good command of spoken and written English.

21-Aug-17

 

Applied
 • Creating and managing a fully functioning testing
 • Master’s in Chemistry, Food Science, Food Tech
 • Good understanding of food safety standards

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age over 35 years old
 • Working Monday to Friday, and Saturday
 • Master’s in Chemistry, Food Science & Technology

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, age over 35 years old
 • Working Monday to Friday, and Saturday
 • At least 5 years of experience in People Managem

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, age over 30 years old
 • Master in Chemistry, Food Science, Food Technology
 • 4 years experience of people management

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.