Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 45 jobs
  Jasmine International Public Company Limited's banner
  Jasmine International Public Company Limited's logo
  Prakket
  • การจัดทำใบแจ้งหนี้ และส่งถึงลูกค้า (Billing)
  • รับชำระหนี้/ติดตามหนี้ ดูแลเรื่องช่องทางการรับชำระ
  • พนักงานประจำ, ทำงานจันทร์ - ศุกร์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การเงิน /การบัญชี /พาณิชยศาสตร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการรับจ่ายเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การเงิน /การบัญชี /พาณิชยศาสตร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการรับจ่ายเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Phayathai
  • ให้บริการสนับสนุนธุรกรรมตราสารอนุพันธ์
  • ตรวจสอบและยืนยันคำสั่งซื้อ-ขาย
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.โท : การเงิน/เศรษฐศาสตร์/การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีประสบการณ์การจัดทำระบบ Cash Management
  • มีประสบการณ์การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดระยะสั้น
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /การบัญชี /เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดระยะสั้น
  • มีประสบการณ์การบริหารเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /บริหารธุรกิจ
  • มีปสก.การจัดหาแหล่งเงินทุน จากส่วนของผู้ถือหุ้น
  • มีปสก.การจัดทำสัญญาเงินกู้ Corporate Finance
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 - 10 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี
  Next