• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?