Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 147 jobs
  10X PLUS CO., LTD.'s banner
  10X PLUS CO., LTD.'s logo
  Nonthaburi > Muang
  • Base Salary 23,000-34,000 บาท/เดือน
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ในด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์ 2 ปีด้านเงินฝาก, กองทุน, ประกัน
  • มีใบอนุญาต IC license, Life, Non-life insurance
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel, Word, Power point ได้ดี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การเงิน /การบัญชี /พาณิชยศาสตร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการรับจ่ายเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การเงิน /การบัญชี /พาณิชยศาสตร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการรับจ่ายเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  Next