Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 136 jobs
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Phayathai
  • ให้บริการสนับสนุนธุรกรรมตราสารอนุพันธ์
  • ตรวจสอบและยืนยันคำสั่งซื้อ-ขาย
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ
  • ประสานงานเรื่องสัญญา ข้อเสนอการพัฒนาโปรแกรม
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ
  • ดูแลแนะนำ / จัดเตรียมเอกสารการใช้งานระบบ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ
  • ร่วมจัดทำ FSCOMP หรือกระบวนการอื่น, ดูแลให้ข้อมูล
  Next