Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  10X PLUS CO., LTD.'s banner
  10X PLUS CO., LTD.'s logo
  Nonthaburi > Muang
  • Base Salary 23,000-34,000 บาท/เดือน
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ในด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Jasmine International Public Company Limited's banner
  Jasmine International Public Company Limited's logo
  Prakket
  • การจัดทำใบแจ้งหนี้ และส่งถึงลูกค้า (Billing)
  • รับชำระหนี้/ติดตามหนี้ ดูแลเรื่องช่องทางการรับชำระ
  • พนักงานประจำ, ทำงานจันทร์ - ศุกร์