Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s banner
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 25K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการต่อรอง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ยอดขาย และการแก้ปัญหา
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • สร้างแนวคิดและไอเดียในการ display ให้สวยงาม
  • มีประสบการณ์ display อย่างน้อย 3 ปีขี้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปกรรม-เอกออกแบบนิเทศศิลป์