Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Chanel (Thailand) Limited's banner
  Chanel (Thailand) Limited's logo
  Pathumwan
  • ทำการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อย่างดีเยี่ยม
  • มีประสบการณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นเวลา 5 ปี
  • สามารถจัดการงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • สร้างแนวคิดและไอเดียในการ display ให้สวยงาม
  • มีประสบการณ์ display อย่างน้อย 5 ปีขี้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปกรรม-เอกออกแบบนิเทศศิลป์