Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs
  TIDA TECH Company Limited's banner
  TIDA TECH Company Limited's logo
  Meenburi
  • มีประสบการณ์ ด้านการนำเข้า-ส่งออกมาไม่น้อยกว่า5ปี
  • มีทักษะและความสามาถภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งออกและการอ่าน L/C