• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
  • การศึการะดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน พูดได้เป็นอย่างดี

22-Sep-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
  • การศึการะดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน พูดได้เป็นอย่างดี

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.