• ประชาสัมพันธ์,จัดทำการตลาดเชิงกิจกรรม Event
  • ปริญญาตรี การตลาด
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

22-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์
  • มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • มีทักษะในติดต่อประสานงาน ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.