Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 84 jobs
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • จัดกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท
  • ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม,Event ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมต่าง
  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.'s banner
  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในงานวิดีโอ
  • ใช้ Adobe after effects,Adobe premier pro ได้ชำนาญ
  • ลำดับเล่าเรื่องราวต่างๆ ในวิดีโอได้อย่างเข้าใจ
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next