Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 52 jobs
  AIRA Securities Public Company Limited's banner
  AIRA Securities Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • จัดสรรเงิน, งานบริหารสภาพคล่องทางการเงิน, ตราสาร
  • ด้านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
  • บริหารความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน
  NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangna
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงาน Investor Relations
  • วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวในตลาด ข้อเสนอแนะจากนักลงทุน
  • โบนัสตามผลงาน ,ปรับรายได้ 2 ครั้ง/ปี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาโท ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล
  • สามารถเดินทางไปพบลูกค้า หรือร่วมจัดกิจกรรมในตจว.
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีพื้นฐานในอนุพันธ์ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน derivatives product
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  Next