Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 90 jobs
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • ตรวจสอบการซื้อขายอันไม่เป็นธรรม
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • จัดทำแผนงบประมาณ ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • งานธุรการและสารบรรณ
  • ประสานงานปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Next