Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 94 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาไอที วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ปสก.ในงานบริหารโครงการและ Operations 3+ ปี
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปวช. หรือ ปวส. :วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานช่างอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้งาน computer เบื้องต้นได้
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Ratburana
  • รายได้ดี สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
  • มีหลายตำแหน่งที่ใกล้เคียง รับหลายอัตรา
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Commercial Engineer

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
  • การประสานงานและดำเนินการเพื่อให้ได้ใบอนุญาต
  • ทักษะในการปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานประสานโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Next