• Exp. 5 yrs. Project engineer
  • Background in Food industry
  • Good command of English

21-Aug-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
  • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

20-Aug-17

 

Applied
  • ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.