Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 171 jobs
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปวช. หรือ ปวส. :วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานช่างอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้งาน computer เบื้องต้นได้
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะฟังพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  Next