• วางแผนและบริหารงานผลิต รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้น

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.