Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 105 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 38 - 45 ปี
  • ปสก.ในงานบริหารโครงการและ Operations 3+ ปี
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • บริหารงานก่อสร้างมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลระบบภายในอาคารได้
  • เขียนแบบ Auto CAD
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ
  • เขียนแบบ Auto CAD
  Next