Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Yearrakarn Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  • ให้ความร่วมมือในการจัดหาระบบมาตราฐานต่างๆ
  Yearrakarn Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  • สามารถอ่านแบบ วางระบบท่อ ระบบไฟฟ้า และคุมงานได้
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 34,999 /month
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป