Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 88 jobs
  Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, VRF , VRV
  • พนักงานขายทางเทคนิค
  • ช่างเทคนิค เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆได้
  BangkhenTHB 30K - 55K /month
  • ระบบ Work In Progress Report ตรวจสอบ และรายงานผล
  • ตรวจสอบเอกสาร Payment รายละเอียดเอกสารแนบเพื่อทำส
  • วางแผน และบริหารงานด้านเอกสาร สนับสนุนโครงการ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  วิศวกร/Mechanical Engineer

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง ติดตามสาเหตุการเสียของอุปกรณ์
  • เคยบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหมุน Rotating Equipment
  Next