Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 425 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  WENGGROUP TRADING CO., LTD.'s banner
  WENGGROUP TRADING CO., LTD.'s logo
  Yannawa
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านบริหารงานโลจิสติกส์
  • มีทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความคิดสร้างสรรค์
  • Saraly70-100K โบนัส ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • ป.ตรี-โท สาขาแมคคาทรอนิกส์ วัดคุม ไฟฟ้า สื่อสาร
  • ปสก.ในสายงาน Automation 1+ ปี และมีปสก.ใช้ PLC
  • สามารถขับรถยนต์ และออก Onsite ต่างจังหวัดกับทีมได้
  Next