Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 of 28 jobs
  Thai Solar Energy Public Company Limited's banner
  Thai Solar Energy Public Company Limited's logo
  Phrachinburi
  • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • ทำงานที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี (มีบ้านพัก)
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และมีใบ กว.สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์บริหารงานก่อสร้างอย่างน้อย 7 ปี
  • เดินทางไปต่างจังหวัดติดต่อกันหลายวันได้
  Double A (1991) Public Company Limited's banner
  Double A (1991) Public Company Limited's logo
  Phrachinburi
  • ป.ตรี วิศวกรรมสาขา เครื่องกล/อุตสาหการ
  • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยในการขึ้น
  Double A (1991) Public Company Limited's banner
  Double A (1991) Public Company Limited's logo
  Phrachinburi
  • ป.ตรี วิศวกรรมทุกสาขา ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารแรงงานและงานซ่อมบำรุง
  • วางแผนกำกับงานนั่งร้าน ฉนวนและงานฉีดน้ำแรงดันสูง