• Safety Officer and Oil and Rig
 • Rig and drilling and SHE and Audit
 • regulations and procedures and offshore

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

23-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาอิเลคโทรนิค/สื่อสาร
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.)

23-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
 • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.)
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

23-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

23-Aug-17

 

Applied
 • จบ.ปวช-ป.ตรี สาขาเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า
 • คุมเครื่องเสียงและระบบไฟงานเลี้ยง งานประชุม
 • ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า

23-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.