Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 503 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 38 - 45 ปี
  • ปสก.ในงานบริหารโครงการและ Operations 3+ ปี
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • บริหารงานก่อสร้างมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลระบบภายในอาคารได้
  • เขียนแบบ Auto CAD
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • วุฒิปวส. - ป.ตรี สาขาช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การซ่อมรถจักรยานยนต์
  • มีความรู้เรื่องงานระบบไฟฟ้า สีรถยนต์
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ
  • เขียนแบบ Auto CAD
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  ช่างเทคนิค (PM POOL)

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • ปวช., ปวส., สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel เบื้องต้น
  Next