Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 278 jobs
  Material World Co., Ltd.'s banner
  Material World Co., Ltd.'s logo
  Prakket
  • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD , 3 D ได้อย่างชำนาญ
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  New Electrical Technology Ltd.'s banner
  New Electrical Technology Ltd.'s logo
  Laksri
  • มีประสบการณ์ในการประมาณราคา 2-3 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ทำประมาณราคางานระบบมา (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Next