Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 523 jobs
  BENCHIC CO., LTD.'s banner
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ
  • ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฏหมายต่างๆ ของอาคาร
  Thanes Group's banner
  Thanes Group's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและบริหาร
  • ทำงานร่วมกับทีมขาย
  • มีความรู้เครื่องมือแพทย์/รังสีเทคนิค/เอ็กซ์เรย์
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Safety Officer

  True Corporation Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
  • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
  • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง
  Next