Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s banner
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s logo

  Senior Project Engineer (Water Treatment)

  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.
  Bangyai
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ WATER System
  • สำรวจหน้างาน อ่านแบบสเก็ตแบบและจัดทำรายการอุปกรณ์
  Helukabel(Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Helukabel(Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Nonthaburi > Muang
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  EA Mechanics Co., Ltd's banner
  EA Mechanics Co., Ltd's logo
  Thaweewattana
  • มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรม
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • มีภาวะผู้นำ สามารถสื่อสารได้ดี และชัดเจน
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  CREATIVE LIGHTING ASIA (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  CREATIVE LIGHTING ASIA (THAILAND) CO., LTD.'s logo

  ช่างไฟฟ้า/Electrician

  CREATIVE LIGHTING ASIA (THAILAND) CO., LTD.
  Bangkae
  • มีความรู้งานไฟฟ้า อิเลคโทรนิค
  • มีประสบการณ์งานไฟฟ้า อิเลคโทรนิค 1 ปี ขึ้นไป
  • ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ