Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 51 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 55K - 70K /month
  • มีประสบการณ์บริหารโรงงานผลิตเครื่องดื่ม 10 ปี
  • วางแผนพัฒนา %Yield and Loss ระหว่างกระบวนการผลิต
  • เพิ่่ม Productivity และลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  Technical Specialist (Loss Prevention)

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  Prakket
  • จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย
  • ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  • ติดตาม ดูแลเอกสารการการวางบิล
  Wiroon & Gwyness Co., Ltd.'s logo
  Nonthaburi > Muang
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า,อุตสาหการ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ประสบการณ์การขายอย่างน้อย 10 ปี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่
  • มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่เครื่องจักร
  Innova Telecommunication Co., Ltd.'s banner
  Innova Telecommunication Co., Ltd.'s logo
  Prakket
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
  • วางแผนการขาย และออกเยี่ยมลูกค้า
  Next