Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 72 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  PhrapradaengTHB 20K - 24,999 /month
  • ป.ตรี สาขาอุตสาหการ หรือการผลิต
  • มีประสบการณ์ในสายการผลิต / Improvement 1+ ปี
  • ทำงานที่โรงงานพระประแดง วัน จ-ศ.และเดือนละ 2 เสาร์
  Chanwanich Group's logo
  Phrapradaeng
  • มีประสบการณ์ในงานสาย IE อย่างน้อย 3 ปี
  • ใช้ AutoCad ได้ และพิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ใน OEE
  • ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์
  Next