Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 64 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Ocean Glass Public Company Limited's banner
  Ocean Glass Public Company Limited's logo
  Samutprakarn > Muang
  • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า
  • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา
  • มีความสนใจในการพัฒนาเครื่องจักรกระบวนการผลิต
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Chanwanich Group's logo
  Phrapradaeng
  • มีปสก.ในงาน IE / Process Engineer อย่างน้อย 3 ปี
  • ประจำโรงงานพระประแดง ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์
  • ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์
  Next