Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 59 jobs
  Suanluang
  • ระดับการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี
  • มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ (ออสเตรีย)
  • ประสบการณ์ด้าน งานซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโต ในสายFactory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
  • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
  • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้
  Next