Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 39 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  PhrapradaengTHB 20K - 25K /month
  • ป.ตรี สาขาอุตสาหการ หรือการผลิต
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิต 1+ ปี
  • ทำงานที่โรงงานพระประแดง วัน จ-ศ.และเดือนละ 2 เสาร์
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโต ในสายFactory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Sathorn
  • Logistics & Supply Chain Management
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแผนกรับสินค้า และส่งมอบ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  Next