• 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

23-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • มีประสบการณ์ ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวีชาชีพ เฉพาะเหมืองแร่

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • FSO, BOSIET, offshore, safety, maintenance,
 • 3 years experiences in related field
 • due date by 25/9/2017

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประเมินความเสี่่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายในการทำงาน

16-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.