Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 67 jobs
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • 3-5 ปี ธุรกิจพลังงาน หรือ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
  • นำเสนอรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model)
  • ประสานงานด้านการก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า
  GREENERGY (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ AutoCAD Microsoft Project ได้
  • ควบคุมการออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้
  • บริหารจัดการโครงการทั้งในส่วนของCost, Man Powerฯลฯ
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • มีทักษะการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการติดตามผลตอบแทนการลงทุน
  • ประเมินสมมติฐานการลงทุน Energy ในและต่างประเทศ
  • คะแนน TOEIC มากกว่า 700
  Next