• Bachelor’s or Master’s Degree in Administrative
 • 2 years’ experience in Marketing and Sales
 • Problem solving skills and Analytical skills

12 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้ Auto Cat ได้
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วามสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนงาน
 • ป.ตรีขึ้นไปด้านบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี

27-May-20

 

Applied
 • ประสบกาาณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดบัญชีได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

27-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • ผ่านงานธุรกิจรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบความเย็น
 • ประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

26-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Trade Marketing, promotion plan
 • FMCG, consumer product
 • Traditional Trade, on premise

25-May-20

 

Applied
 • degree or higher level in Finance, Accounting
 • 8 years financial planning and analysis experience
 • Prefer in consumer products or beverage business

25-May-20

 

Applied
 • มีความรู้ ระบบ HACCP / KORE / GMP / ISO
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เคยผ่านงานด้านรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบความเย็น

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 5ปี
 • ป.ตรี สาขาอุตสาหการ ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์
 • ป.ตรี ลอจิสติกส์ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

25-May-20

 

Applied