Kim Pai

Warehouse supervisor/หัวหน้าแผนกคลังกระดาษ

Kim Pai
Salary provided
Posted on 15 Apr 2021

Warehouse supervisor/หัวหน้าแผนกคลังกระดาษ

Kim Pai

Job Highlights

 • คลังสินค้า
 • Warehouse
 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดการ ดูแล และติดตามให้มีการตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

2. จัดการ ดูแล ติดตาม และผลักดัน ให้มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ
3. เฝ้าติดตาม ควบคุม และดูแลสภาวะการจัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของแต่ละประเภทสินค้า เช่นเรื่องอุณหภูมิ แสงสว่าง ความสะอาด หรือการไม่ควรอยู่ใกล้กับประกายไฟของวัตถุไวไฟ เป็นต้น
4. จัดการ ดูแล และควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ เป็นไปตามหลัก FIFO และมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
5. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารและข้อมูลก่อนส่งให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เฝ้าติดตาม และทำรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวส่งให้กับผู้จัดการฝ่าย Logistic ตามกำหนดเพื่อให้มีการดำเนินการได้ทันท่วงที
7. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ การนึกคิด เพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปพร้อม ๆ กับห้างฯ
8. จัดการ ดูแล และติดตามเรื่องการให้บริการต่าง ๆ ตามหน้าที่ของแผนก ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล เอกสาร ความร่วมมือในการทำโครงการ ฯลฯ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกห้างฯ ที่ถูกต้อง รวดเร็วและน่าประทับใจ
9. ควบคุม ดูแล ให้มีการใช้งาน บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ของแผนกให้ถูกวิธี และให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา
10. จัดการและผลักดันให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายของแผนก
11. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม 5 ส. ระบบคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี และงานบริหารคลังสินค้ามาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน 
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ   
 • เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน  
 • สวัสดิการออกกำลังกาย (ฟิตเนส/แบดมินตัน/ปิงปอง/ฟุตบอล)
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   
 • ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย   
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี   
 • ตรวจสุขภาพประจำปี   
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่   
 • โบนัสประจำปี   
 • ปรับเงินเดือนประจำปี   
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD   
 • อาหารราคาสวัสดิการ

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

Kim Pai is a leading in business of offset printing over more than 80 years. Kim Pai has expanded our product range and facilities to offer as complete printing and packaging solution as well as relentlessly kept up with the latest printing technology, making us one of the largest and most sophisticated printers in Thailand.

Additional Company Information

Industry
Media / Publishing / Printing
Benefits & Others
Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus