T.N. INCORPORATION LTD.

T.N. FULL-TIME GRADUATION PROGRAMME

T.N. INCORPORATION LTD.
Salary provided
Posted on 14 Apr 2021

T.N. FULL-TIME GRADUATION PROGRAMME

T.N. INCORPORATION LTD.

Job Highlights

  • Graduations Program, Consult, Digital Banking
  • Agile Working
  • FinTech

Job Description

TN FULL-TIME GRADUATION PROGRAMME

             เป็นโครงการสำหรับบัณฑิตจบใหม่ หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 1 ปี ที่ต้องการเริ่มการทำงานของตนเองในธุรกิจ Digital Banking และ FinTech น้องๆ จะได้รับการฝึกอบรม อย่างเข้มข้นจาก Trainer ระดับแนวหน้า ตามด้วย Rotation Program ที่จะช่วยให้น้องๆ ค้นหาตัวเองได้ดีที่สุด ทั้งยังได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงของ Software Development ในวงการธนาคาร รวมไปถึงนวัตกรรมการพัฒนา Software อีกด้วย

ตำแหน่งที่เปิดรับ 
1) Software Engineer
2) System Engineer
3) Business Analyst
4) Data Team
5) UX/UI Designer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Position : Software Engineer

ในฐานะ Junior Software Engineer น้องๆ จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม Agile Development รับผิดชอบตั้งแต่ Core Banking ไปจนถึง Mobile Banking ในการ Release Applications ทั้งยังได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญและคู่ค้าชั้นนำของเราอีกด้วย
นอกเหนือจากการเขียนโปรแกรมได้ดีและทักษะในการคิดวิเคราะห์แล้ว ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็น Full-stack developer ใน Agile environment

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Position : System Engineer

System Engineer เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ในการดูแลระบบเป็นหลัก โดยจะต้อง Monitor ระบบเพื่อให้เกิดความเสถียรในการเข้าออกของข้อมูล นอกจากการ Monitor แล้ว System Engineer ยังต้องดูแลและออกแบบระบบ ในส่วนของ Architecture, Build, Data Base, Design รวมไปถึงการจัดการข้อมูลหรือ Data Lake อีกด้วย


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Position : Business Analyst

ในฐานะ Business Analyst น้องๆ จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ Consultant ทางด้าน Digital Banking ให้กับธนาคารชั้นนำในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการให้บริการใหม่ๆ ในรูปแบบ Digital โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจไปจนถึงการออกแบบและดำเนินการ
Business Analyst เป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในเชิงของธุรกิจทางด้าน Banking ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถหลากหลายทั้งในเชิงของการวิเคราะห์ และการสื่อสาร กับผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Position : Data Team

น้องๆ จะได้ทำงานใกล้ชิดกับทีมงาน Digital Banking ทั้ง Engineer และ Consultant โดยใช้เทคนิคด้าน Data Analyst ควบคู่ไปกับการใช้ Tools ต่างๆ ในการวิเคราะห์ อีกทั้งยังได้ศึกษาและหาข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าเพื่อสร้างและพัฒนาระบบต่างๆ ที่ผสมผสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการทางด้าน Digital Banking

Data Team เป็นทีมที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย Data Team มีหน้าที่นำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ตามหลัก Exploratory Data Analysis หรือ EDA และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปพัฒนา หรือสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Position :  UX/UI Designer

UX/UI Designer นั้นเป็นตำแหน่งงานที่จะต้องทำการค้นหาปัญหา เก็บข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาพฤติกรรมลูกค้า และทำการ Research จากนั้นเรียบเรียงออกมาเป็น Wireframe เมื่อได้แบบของ Wireframe แล้ว ต้องทำการออกแบบ Prototype เพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึง Mood & Tone ของ Product ตามหลักการของ HCI (Human Computer Interaction)
UX/UI Designer ต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่ายงาน อาทิ Business Analyst เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค Software Engineer เพื่อส่งต่อ Prototype ให้นำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และหน่วยงาน เป็นต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

TN is a market leader amongst large-scale banking solution providers. With over 16 years of experience in core banking business, the company holds the largest portfolio of Core Banking System implementation in Thailand. TN’s client portfolio includes 5 major banks in Thailand. Our success stems from depth of knowledge, experience and a unique approach to delivering projects. TN is the only company in the region that have both local business and technical consultants who are experts in core banking solutions. In addition, the company’s private ownership allows independent and fast decision-making that focuses on the long-term goals.

Additional Company Information

Industry
Information Technology
Benefits & Others
Dental insurance, Education allowance, Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus