Burapa Prosper Co., Ltd.

Sr. Accounting & Finance Manager 1 Position

Burapa Prosper Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 28 Jan 2021

Sr. Accounting & Finance Manager 1 Position

Burapa Prosper Co., Ltd.

Job Highlights

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • จัดทำประมาณการกระแสเงินสด รายงานต้นทุน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Job Description

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมและบริหารการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงินและต้นทุน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • ดูแล ติดตาม การดำเนินงานด้านบัญชี ภาษีและการเงินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ข้อปฏิบัติทางภาษีอากร และกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำประมาณการกระแสเงินสด รายงานต้นทุน และงบการเงินได้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนด
 • วิเคราะห์งบการเงิน และสามารถนำเสนอผู้บริหาร เพื่อวางแนวทางหรือวางแผนทางบัญชีและการเงินเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง
 • ควบคุม ดูแลบัญชีสินทรัพย์และกำหนดวิธีตรวจนับสินทรัพย์อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • วางแผนภาษีอากร ตลอดจนติดตามและนำเสนอกฏหมายบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ผู้บริหารทราบ
 • ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆของบริษัทฯเพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
 • ควบคุมผลทางบัญชีจากการทำงานผ่านระบบ ERP
 • ประสานและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ การตรวจทานรับรองงบการเงิน ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Audit) เพื่อการรับรองงบการเงินได้ทันตามเงื่อนเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับจัดการ 8 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตจัดทำและควบคุมงบประมาณ
 • มีประสบการณ์งานบัญชีในส่วนโรงงานผลิต หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารหรือการใช้โปรแกรม ORACLE/ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายภาษีอากรอย่างดีเยี่ยม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office/) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

Allowance

 • Medical fee covering employee and family ( father,mother,spouse and child)
 • Scholarship for employee
 • Scholarship for children
 • IPD and Life Group Insurance
 • Provident fund
 • Service Year Award
 • Performance Bonus
 • Language Scholarship etc.

Contact : Human Resource Department

Burapa Prosper Co., Ltd.

236,238 Bangsaenlang Road Tambon Saen Suk

Mueang Chonburi Chonburi 20130

Tel : 038-391-503 ext.57 or 081-2958867

Website : www.burapaprosper.com

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
8 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Burapa Prosper Co., Ltd.

“Creating Value Naturally” is what we do at Burapa Prosper Co., Ltd. We believe our contribution to the society lies in the development and production of quality foods that meet the consumers need in the natural way. We are the pioneer in the production of rice flour and glutinous rice flour in Eastern Thailand marketed under the brand name “Double Bear”. Currently we are working on new initiatives that will add value to rice and flour in a different way and we are looking for like-minded people who believe they can make the difference to the society and the food industry the way we do.

If you believe that quality and innovation is the path for Thai companies going forward.
If you are confident that Thai people can create quality and innovation that will make our world a better place.
If you see the AEC as an opportunity to spread your wings and fly.
Then we invite you to tap into this growth opportunity together.

We have 40 years of experience in manufacturing and exporting quality rice flour from Thailand. We are opening a new growth chapter and we look for like-minded people to innovatively propel this company to the next level.

URGENTLY REQUIRED!!!

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Education allowance, Five-day work week, Medical insurance, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance